Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer MM Industries ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

 1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for MM Industries ApS, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Tilbud fra MM Industries ApS, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køberen ikke er MM Industries ApS i hænde inden tyve arbejdsdage fra tilbuddets dato.

Mundtlige, herunder telefoniske opgivne priser, er at betragte som fritblivende tilbud.

 1. MM Industries ApS ydelse

MM Industries ApS ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer. MM Industries ApS forpligter sig til på de i nærværende vilkår samt eventuelle specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver MM Industries ApSs ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand.

Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

 1. Levering

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køberen eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

Forsikring af køberens risiko vedrørende transport tegnes kun af MM Industries ApS, såfremt dette er skriftligt aftalt.

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos MM Industries ApS, indtil købesummen er fuldt betalt.

 1. Priser

Prisen gælder ab fabrik eller lager og er eksklusive moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, valutakurser eller andre forhold, som MM Industries ApS er uden indflydelse på. Ændres leverancens art eller forøges MM Industries ApSs omkostninger på anden måde, forårsaget af købers forhold, tages der forbehold om regulering af den ved aftalen fastsatte pris.

 1. Betalingsbetingelser

Medmindre andet er aftalt, kan MM Industries ApS forlange, at en del af købesummen – dog max en tredjedel – betales på ordretidspunktet, en yderligere del – dog max. en tredjedel – betales, når installationen påbegyndes, samt den resterende del – dog max. en tredjedel – betales ved opgavens aflevering.

I de tilfælde, hvor installation ikke indgår, kan MM Industries ApS forlange at en del af købesummen – dog max. halvdelen – betales ved ordre og den resterende del af købesummen ved levering.

Ved overskridelse af betalingsfrister, er køber pligtig at betale morarenter af det forfaldne beløb, p.t. 2,0 % pr. påbegyndt måned.

MM Industries ApS kan forlange, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.

Manglende overholdelse af betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, og berettiger MM Industries ApS til at standse yderligere leverancer, samt til at kræve et hvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.

 1. Leveringstid

Levering op til to uger før eller efter det i aftalen fastsatte leveringstidspunkt anses i enhver henseende for rettidig levering.

MM Industries ApS kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

 1. Ved forandringer af ordren, som kræves af køberen.
 2. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre
 3. I tilfælde af force majeure, jf. nærværende leveringsbetingelsers punkt 13.
 4. Når nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller sinker MM Industries ApS, forekommer i væsentligt større omfang end det er sædvanligt for den pågældende årstid.
 5. I tilfælde af at arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentligt pålæg.
 6. I de ovennævnte punkter 1, 2 og 5 forbeholder MM Industries ApS sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos MM Industries ApS i denne anledning indtrufne omkostninger.
 1. Forsinkelse

Forsinkes leverancen væsentligt, og er MM Industries ApS ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jf. punkt 6, er køberen ved skriftlig meddelelse til MM Industries ApS berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køberen alene hæve købet. f.s.v. angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter køberens anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af MM Industries ApS, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at køberens formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

 1. Fordringshavermora

Undlader køberen, efter at leveringstiden er indtruffet at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er MM Industries ApS berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning.

Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er MM Industries ApS – også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge denne bedst muligt.

 1. Mangler

MM Industries ApS’ mangelansvar har en udstrækning, som nedenfor anført og gælder i følgende perioder regnet fra det solgte leveringstidspunkt:

Installation og industristyresystemer: 9 måneder

Software: 3 måneder

Inden for de ovenfor nævnte perioder forpligter MM Industries ApS sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter MM Industries ApSs valg.

MM Industries ApSs ovenfor påtagne afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse omfatter således alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med MM Industries ApSs forpligtelse. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således MM Industries ApS uvedkommende.

MM Industries ApSs forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køberen beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af MM Industries ApS givne forskrifter.

MM Industries ApSs forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af MM Industries ApS leverede benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af MM Industries ApS.

Såfremt MM Industries ApS ikke inden rimelig tid opfylder ovennævnte afhjælpningsforpligtelse, kan køberen skriftlig give MM Industries ApS en sidste frist for opfyldelsen. Er forpligtelsen ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen kræve forholdsmæssigt afslag dog højst 10 % af den aftalte købesum.

MM Industries ApS er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er MM Industries ApS, der har foretaget dimensioneringer m.v. og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende.

 1. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

 1. Ansvarsbegrænsning

MM Industries ApS er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

Dette gælder også skade af tab ved forsinkelse.

 1. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen at foretage en grundig undersøgelse af materiellets kontraktmæssighed senest ved leveringen.

Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Det samme gælder, hvis køberen undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som han ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen.

Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

 1. Force majeure

MM Industries ApS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for MM Industries ApSs kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hinders midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i det tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 40 arbejdsdage, skal såvel MM Industries ApS som køber være berettiget til at annullere aftalen uden, at dette skal anses for misligholdelse.

 1. El-forsyning

Køber er pligtig til at sørge for og bære omkostninger ved etablering af tilstrækkelig stabil elforsyning og effektivt jordingsanlæg til det solgte.

 1. Software-programlicens

Indgåelse af aftaler om software-programlicens giver alene køberen ret til at anvende programmerne som anført i en særskilt licensaftale. Denne ret kan ikke overdrages til andre, og køberen har ikke ret til at kopiere programmerne til andre.

Programmerne må kun benyttes til en enkelt computer eller arbejdsopgave, dog har køberen ret til at tage op til to sikkerhedskopier af programmerne.

Der henvises i øvrigt til særlige betingelser vedrørende software programlicens, der er gældende i ethvert sådant kontraktforhold mellem MM Industries ApS og MM Industries ApS’ kunder.

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelsen af dansk ret enten ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter MM Industries ApSs valg.

Hvor sagen skal afgøres ved voldgift, sammensættes voldgiftsretten af tre medlemmer, der udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Et af disse medlemmer – formanden – skal opfylde betingelserne for at vær dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

Voldgiftsbehandlingen finder i øvrigt sted i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift.